Tyto webové stránky využívají k poskytování svých služeb soubory cookies. Více informací.

Odmítnout vše můžete zde.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

 
 
 

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky internetového obchodu www.sberatelskybazar.cz


Provozovatel internetového obchodu www.sberatelskybatar.cz:

Jakub Novák, se sídlem Chlumova 515/11, 130 00 Praha 3

identifikační číslo: 07384777

podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku Úřadem městské části Praha 3

(dále také jen „provozovatel“ nebo „prodávající“)


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.             Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu sberatelskybazar.cz.

1.2.             Provozovatelem internetového obchodu je Jakub Novák, IČ 07384777, se sídlem Chlumova 11, 130 00 Praha 3, zapsaný Živnostenským úřadem Městské části Praha 3.

1.3.             Tyto obchodní podmínky blíže specifikují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sberatelskybazar.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.4.             Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5.             Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6.             Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a není přístupná třetím stranám.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.           Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.           Při registraci na webové stránce www.sberatelskybazar.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.           Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.           Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.           Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 10 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.           Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.            Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.           Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, vyjma poštovného, které se vypočte v závislosti na obsahu nákupního košíku dle přibližné hmotnosti jednotlivých kusů zboží při vytvoření objednávky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.           Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručování do zahraničí je poštovné a balné sjednáváno individuálním způsobem prostřednictvím emailové korespondence. Kupující může za tímto účelem kontaktovat prodávajícího na adrese info@sberatelskybazar.cz.

3.4.           Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu prostřednictvím tlačítka "koupit"),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.           V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.6.           Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.7.           Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8.           Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9.           Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.           Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude sdělen kupujícímu emailem spolu s pokyny k platbě  (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.           Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.           Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou vypočteny pro každou položku samostatně dle přibližné váhy dané položky nákupního košíku. Pokud kupující vloží do nákupního košíku více položek zboží, jejich váha se sčítá a kupujícímu je vypočteno jedno poštovné dle přibližné váhy všech položek nákupního košíku.

4.4.           V případě objednávky doručované do zahraničí, je poštovné a balné sjednáváno dle poslední věty čl. 3.3. těchto obchodních podmínek.

4.5.           Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6.           Kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7.           Kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést  variabilní symbol platby (číslo faktury). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8.           Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9.           Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.           Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.           Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@sberatelskybazar.cz.

5.3.           Jedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek, kupující bere na vědomí, že zboží musí být navráceno nepoškozené, kompletní, nejevící známky užívání kupujícím, pokud možno v původním obalu, ve kterém je prodávající zabalil.

5.4.           V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.           V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.           V případě, že kupující poničí zboží a rozhodne se do 14 (čtrnácti) dnů zboží vrátit, je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.           V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.           Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.           Přeprava a dodání zboží se děje prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, přičemž cena poštovného je uvedena v čl. 4.3., případně čl. 4.4. těchto obchodních podmínek

6.2.           V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.           Zboží, které je naskladněno, je expedováno třetí až sedmý pracovní den po přijetí objednávky.

6.4.           V případě zasílání do zahraničí může být expediční lhůta uvedená v čl. 6.3. těchto obchodních podmínek prodloužena o tři dny.

6.5.           Provozovatel internetového obchodu sberatelskybazar.cz si vyhrazuje právo k prodloužení expediční lhůty v případě, kdy zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné okolnosti, které provozovatel nemohl předpokládat nebo ovlivnit.

6.6.           Případné prodloužení expediční lhůty podle čl. 6.4. bude kupující informován na jeho elektronickou kontaktní adresu nebo telefonicky.

6.7.           Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.8.           V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9.           Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.10.        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1.           Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.           Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.           Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

7.4.           Kupující bere na vědomí, že u zboží, které je použité nebo dlouhodobě uchovávané (skladované), může toto zboží mít tyto nedostatky: nepevnost, poškození celistvosti, vady způsobené skladováním (např. změna barvy, odlišná barevnost, vybledlost barev, zápach), díru, dírku, ošoupání, rez, potrhání, plíseň, opotřebení jednotlivých částí, nesprávná konzistence, neúplnost souboru zboží.

7.5.           Kupující vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že použité nebo dlouhodobě uchovávané (skladované) zboží může mít nedostatky uvedené v čl. 7.4. obchodních podmínek.

7.6.           Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.7.           Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.8.           Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnilnakládat.

7.9.           Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

7.10.        Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.11.        Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.12.        Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese reklamace@sberatelskybazar.cz, jejímž prostřednictvím je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

7.13.        Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.           Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.           Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.           Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@sberatelskybazar.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl jako svoji elektronickou adresu pro komunikaci s prodávajícím v jeho uživatelském účtu nebo pokud není kupující registrován v internetovém obchodu prodávajícího, pak prodávající zašle informaci o vyřízen stížnosti na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl při zaslání stížnosti.

8.4.           K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.           Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.           Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.           Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.           Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdetev sekci– Obchodní podmínky – Ochrana osobních údajů (GDPR).

 

10. SLUŽBA OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

10.1.       Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1.        Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2.        Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3.       Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4.        Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.        Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Chlumova 11, 130 00 Praha 3, adresa elektronické pošty info@sberatelskybazar.cz, telefon +420 737 809 151

 

V Praze dne 26. 8. 2018

 

Jakub Novák, IČ 07384777, se sdílem 515/11, 130 00 Praha 3

Provozovatel webu sberatelskybazar.cz

 

Přílohy: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy